هاست حرفه ای (NVMe)

 • Hnvm1

  €0.79 ماهانه
  سفارش دهید
  • 200MB NVMe فضا
  • RAM 2GB
  • CPU 1Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • 1 ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 0.79 یک ماهه - یورو
  • € 2.22 سه ماهه - یورو
  • € 4.51 شش ماهه - یورو
  • € 8.71 سالانه - یورو
 • Hnvm2

  €0.96 ماهانه
  سفارش دهید
  • 500MB NVMe فضا
  • RAM 2GB
  • CPU 1Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 0.96 یک ماهه - یورو
  • € 2.68 سه ماهه - یورو
  • € 5.46 شش ماهه - یورو
  • € 10.54 سالانه - یورو
 • Hnvm3

  €1.17 ماهانه
  سفارش دهید
  • 1000MB NVMe فضا
  • RAM 2GB
  • CPU 1Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 1.17 یک ماهه - یورو
  • € 3.27 سه ماهه - یورو
  • € 6.65 شش ماهه - یورو
  • € 12.83 سالانه - یورو
 • Hnvm4

  €1.79 ماهانه
  سفارش دهید
  • 2000MB NVMe فضا
  • RAM 2GB
  • CPU 1Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 1.79 یک ماهه - یورو
  • € 5.02 سه ماهه - یورو
  • € 10.21 شش ماهه - یورو
  • € 19.71 سالانه - یورو
 • Hnvm5

  €2.29 ماهانه
  سفارش دهید
  • 3000MB NVMe فضا
  • RAM 2GB
  • CPU 1Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 2.29 یک ماهه - یورو
  • € 6.42 سه ماهه - یورو
  • € 13.06 شش ماهه - یورو
  • € 25.21 سالانه - یورو
 • Hnvm6

  €2.88 ماهانه
  سفارش دهید
  • 4000MB NVMe فضا
  • RAM 2GB
  • CPU 1Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 2.88 یک ماهه - یورو
  • € 8.05 سه ماهه - یورو
  • € 16.39 شش ماهه - یورو
  • € 31.63 سالانه - یورو
 • Hnvm7

  €3.38 ماهانه
  سفارش دهید
  • 5000MB NVMe فضا
  • RAM 2GB
  • CPU 1Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 3.38 یک ماهه - یورو