> سرور مجازی ترید

Plan1-Windows Server
شروع از €6.00 ماهانه
سفارش دهید
  • 2vCore CPU
  • 2GB Ram
  • Windwos server OS
Plan2-Windows Server
شروع از €10.00 ماهانه
سفارش دهید
  • 2vCore CPU
  • 4GB Ram
  • Windwos server OS
Plan3-Windows Server
شروع از €15.45 ماهانه
سفارش دهید
  • 4vCore CPU
  • 8GB Ram
  • Windwos server OS