سرور مجازی ترید

Plan1-Windows Server

شروع از   €4.50
ماهانه

CPU 2vCore
50% Complete

Ram 2GB
0% Complete

OS Windwos server
100% Complete


خارج از دسترس

Plan2-Windows Server

شروع از   €8.50
ماهانه

CPU 2vCore
50% Complete

Ram 4GB
0% Complete

OS Windwos server
100% Complete


خارج از دسترس

Plan3-Windows Server

شروع از   €13.95
ماهانه

CPU 4vCore
100% Complete

Ram 8GB
1% Complete

OS Windwos server
100% Complete


خارج از دسترس

آی پی ثابت

شروع از   €3.00
ماهانه

Cpu 1vCore
100% Complete

Ram 512MB
100% Complete


خارج از دسترس