> سرور اختصاصی هلند

SMALL-QC-R210-E31230v2
شروع از €105.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x1TB SATA HDD
 • 100TB on 1000 mbit UNSHARED Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 110€ Price
QC-R210-E31230v2
شروع از €155.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU
 • 32GB Ram
 • 2X1TB SATA HDD
 • 1000Mbit unmetered unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 155€ Price
QC-R210-E31270v2
شروع از €160.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x1TB SATA HDD
 • 1000Mbit unmetered unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 160€ Price
SSD-SMICRO-E31270v2
شروع از €170.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x 120GB SSD HDD
 • 1000Mbit unmetered unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 170€ Price
32GB1TBDSSD-E3-1271v3
شروع از €175.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x 1TB SSD HDD
 • 1000Mbit unmetered unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 175€ Price
AMD EPYC 7551P
شروع از €200.00 ماهانه
سفارش دهید
AMD EPYC 7551P
128GB RAM
256GB nvme
1Gbit / unmetered
ماهانه 200 یورو
DUAL E5-2620v4-1
شروع از €249.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Dual-Octocore Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 cpu
 • 64GB DDR4 2133Mhz ECC Registered memory
 • 4 ips (max 32 possible) ips
 • 2x 1TB SSD (max 4 disks) hdd
 • 1000Mbit unmetered unshared network
 • 249€ Price
10GBIT-E3-300TB-1TBSATA
شروع از €225.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x 1TB HDD
 • 300TB on 10Gbit unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 225€ Price
10GBIT-E3-300TB-SSD
شروع از €275.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270V6 CPU
 • 32GB Ram
 • 1TB SSD HDD
 • 300TB on 10Gbit unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 275€ Price
10GBIT-E3-10GBPS-SSD
شروع از €999.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270V6 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x 480GB SSD HDD
 • 10Gbit unmetered unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 999€ Price
10GBIT-E5-UNMETERED-SSD
شروع از €1375.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Dual-Octocore Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 CPU
 • 64GB Ram
 • 1TB SSD HDD
 • 10Gbit unmetered unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 1375€ Price
10GBIT-E5-UNMETERED-2TBSSD-128
شروع از €1575.00 ماهانه
سفارش دهید
 • Dual-Octocore Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 CPU
 • 128GB Ram
 • 4x2TB SSD HDD
 • 10Gbit unmetered unshared Network
 • 4 IP
 • Ecatel,Holland Locations
 • 1575€ Price