> سرور مجازی آلمان حرفه ای (NVMe)

VPSNVM1
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €5.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 1000MHZ 2core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM2
شروع از €7.33 ماهانه
سفارش دهید
 • 1500MHZ 2core CPU
 • 2GB Ram
 • 30GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM3
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €9.19 ماهانه
سفارش دهید
 • 2000MHZ 2core CPU
 • 3GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM4
شروع از €10.58 ماهانه
سفارش دهید
 • 2500MHZ 2core CPU
 • 4GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM5
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €12.91 ماهانه
سفارش دهید
 • 3000MHZ 2core CPU
 • 6GB Ram
 • 70GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM6
شروع از €15.23 ماهانه
سفارش دهید
 • 3500MHZ 2core CPU
 • 8GB Ram
 • 80GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع