سرور مجازی SSD هلند (تحویل فوری)

HKVM-1

€4.65
ماهانه

CPU 500MHZ
20% Complete

Ram 512MB
12% Complete

HDD 15GB SSD
30% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW 2TB
33% Complete

Location Holland
100% Complete

مجازی ساز KVM
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

HKVM-2

شروع از   €6.98
ماهانه

CPU 1000MHZ 2Core
40% Complete

Ram 1024MB
25% Complete

HDD 20GB SSD
40% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW 4TB
66% Complete

Location Holland
100% Complete

مجازی ساز KVM
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


HKVM-3

شروع از   €9.30
ماهانه

CPU 1500MHZ 2Core
60% Complete

Ram 2048MB
50% Complete

HDD 30GB SSD
60% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW 4TB
66% Complete

Location Holland
100% Complete

مجازی ساز KVM
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


HKVM-4

شروع از   €11.63
ماهانه

CPU 2000MHZ 3Core
80% Complete

Ram 3072MB
75% Complete

HDD 40GB SSD
80% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW 5TB
83% Complete

Location Holland
100% Complete

مجازی ساز KVM
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


HKVM-5

شروع از   €13.95
ماهانه

CPU 2500MHZ 3Core
100% Complete

Ram 4096MB
100% Complete

HDD 50GB SSD
100% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW 6TB
100% Complete

Location Holland
100% Complete

مجازی ساز KVM
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete