> سرور مجازی SSD هلند (تحویل فوری)

HKVM-1
€4.65 ماهانه
سفارش دهید
 • 500MHZ CPU
 • 512MB Ram
 • 15GB SSD HDD
 • 100Mbps Port
 • Unlimited BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-2
شروع از €6.98 ماهانه
سفارش دهید
 • 1000MHZ 2Core CPU
 • 1024MB Ram
 • 20GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 20TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-3
شروع از €9.30 ماهانه
سفارش دهید
 • 1500MHZ 2Core CPU
 • 2048MB Ram
 • 30GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 25TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-4
شروع از €11.63 ماهانه
سفارش دهید
 • 2000MHZ 3Core CPU
 • 3072MB Ram
 • 40GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 30TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-5
شروع از €13.95 ماهانه
سفارش دهید
 • 2500MHZ 3Core CPU
 • 4096MB Ram
 • 50GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 35TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM6
شروع از €18.60 ماهانه
سفارش دهید
 • 3500MHZ 3core CPU
 • 6GB Ram
 • 80GB HDD
 • 1Gbps Port
 • 40TB BW
 • Holland Location
 • اختصاصی منابع
HKVM-8
شروع از €23.25 ماهانه
سفارش دهید
 • 4000MHZ 3Core CPU
 • 8192MB Ram
 • 100GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 45TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع