> هاست شرکتی (NVMe)

Hshe1
€1.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 1000MB NVMe فضا
 • RAM 4GB
 • CPU 2Core
 • i/o 1GB
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • € 4.66 شش ماهه - یورو
 • €9.31 سالانه - یورو
Hshe2
€1.80 ماهانه
سفارش دهید
 • 2000MB NVMe فضا
 • RAM 4GB
 • CPU 2Core
 • i/o 1GB
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • €9.31 شش ماهه - یورو
 • €18.62 سالانه - یورو
Hshe3
€2.50 ماهانه
سفارش دهید
 • 3000MB NVMe فضا
 • RAM 4GB
 • CPU 2Core
 • i/o 1GB
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • € 6.98 سه ماهه - یورو
 • € 13.97 شش ماهه - یورو
 • €27.93 سالانه - یورو
Hshe4
€3.30 ماهانه
سفارش دهید
 • 4000MB NVMe فضا
 • RAM 4GB
 • CPU 2Core
 • i/o 1GB
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • € 9.31 سه ماهه - یورو
 • € 18.62 شش ماهه - یورو
 • €37.24 سالانه - یورو
Hshe5
€4.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 5000MB NVMe فضا
 • RAM 4GB
 • CPU 2Core
 • i/o 1GB
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • €11.64 سه ماهه - یورو
 • € 23.28 شش ماهه - یورو
 • € 46.55 سالانه - یورو
Hshe6
€5.17 ماهانه
سفارش دهید
 • 10000MB NVMe فضا
 • RAM 4GB
 • CPU 2Core
 • i/o 1GB
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • €5.17 یک ماهه - یورو
 • € 13.97 سه ماهه - یورو
 • € 27.93 شش ماهه - یورو
 • €55.86 سالانه - یورو