هاست شرکتی (NVMe)

 • Hshe1

  €1.42 ماهانه
  سفارش دهید
  • 1000MB NVMe فضا
  • RAM 4GB
  • CPU 2Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ روزانه
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 1.42 یک ماهه - یورو
  • € 4.18 سه ماهه - یورو
  • € 8.34 شش ماهه - یورو
  • € 16.67 سالانه - یورو
 • Hshe2

  €2.33 ماهانه
  سفارش دهید
  • 2000MB NVMe فضا
  • RAM 4GB
  • CPU 2Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 2.33 یک ماهه - یورو
  • € 6.88 سه ماهه - یورو
  • € 13.74 شش ماهه - یورو
  • € 27.46 سالانه - یورو
 • Hshe3

  €3.33 ماهانه
  سفارش دهید
  • 3000MB NVMe فضا
  • RAM 4GB
  • CPU 2Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 3.33 یک ماهه - یورو
  • € 9.83 سه ماهه - یورو
  • € 19.63 شش ماهه - یورو
  • € 39.23 سالانه - یورو
 • Hshe4

  €5.08 ماهانه
  سفارش دهید
  • 4000MB NVMe فضا
  • RAM 4GB
  • CPU 2Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 5.08 یک ماهه - یورو
  • € 15 سه ماهه - یورو
  • € 29.94 شش ماهه - یورو
  • € 59.83 سالانه - یورو
 • Hshe5

  €6.83 ماهانه
  سفارش دهید
  • 5000MB NVMe فضا
  • RAM 4GB
  • CPU 2Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 6.83 یک ماهه - یورو
  • € 20.16 سه ماهه - یورو
  • € 40.25 شش ماهه - یورو
  • € 80.43 سالانه - یورو
 • Hshe6

  €9.17 ماهانه
  سفارش دهید
  • 10000MB NVMe فضا
  • RAM 4GB
  • CPU 2Core
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • CluodLinux سیستم عامل
  • Lite Speed وب سرور
  • 4.4-7.2 PHP
  • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
  • دارد SSL رایگان
  • دارد بک آپ هفتگی
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • € 9.17 یک ماهه - یورو
  • € 24.75 سه ماهه - یورو
  • € 49.5 شش ماهه - یورو
  • € 91.67 سالانه - یورو