سرور مجازی 43 کشور

 • A1

  از €6.00 ماهانه
  سفارش دهید
  • 1Core CPU
  • 768MB Ram
  • 20GB SSD HDD
  • 1Gbps-750GB Port
  • قابل ارائه از 43 کشور Location
  • لینوکس سیستم عامل
  • اختصاصی منابع
 • A2

  از €9.33 ماهانه
  سفارش دهید
  • 1Core CPU
  • 1024MB Ram
  • 30GB SSD HDD
  • 1Gbps-1.5TB Port
  • قابل ارائه از 43 کشور Location
  • لینوکس سیستم عامل
  • اختصاصی منابع
 • A3

  از €14.04 ماهانه
  سفارش دهید
  • 2Core CPU
  • 2048MB Ram
  • 40GB SSD HDD
  • 1Gbps-2TB Port
  • قابل ارائه از 43 کشور Location
  • لینوکس سیستم عامل
  • اختصاصی منابع
 • A4

  از €17.16 ماهانه
  سفارش دهید
  • 2Core CPU
  • 4096MB Ram
  • 20GB SSD HDD
  • 1Gbps-2.5TB Port
  • قابل ارائه از 43 کشور Location
  • لینوکس سیستم عامل
  • اختصاصی منابع