> سرور مجازی 43 کشور

A1
شروع از €6.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 1Core CPU
 • 768MB Ram
 • 20GB SSD HDD
 • 1Gbps-750GB Port
 • قابل ارائه از 43 کشور Location
 • لینوکس سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
A2
شروع از €9.33 ماهانه
سفارش دهید
 • 1Core CPU
 • 1024MB Ram
 • 30GB SSD HDD
 • 1Gbps-1.5TB Port
 • قابل ارائه از 43 کشور Location
 • لینوکس سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
A3
شروع از €14.04 ماهانه
سفارش دهید
 • 2Core CPU
 • 2048MB Ram
 • 40GB SSD HDD
 • 1Gbps-2TB Port
 • قابل ارائه از 43 کشور Location
 • لینوکس سیستم عامل
 • اختصاصی منابع
A4
شروع از €17.16 ماهانه
سفارش دهید
 • 2Core CPU
 • 4096MB Ram
 • 20GB SSD HDD
 • 1Gbps-2.5TB Port
 • قابل ارائه از 43 کشور Location
 • لینوکس سیستم عامل
 • اختصاصی منابع