سرور مجازی آمریکا

میکروتیک

شروع از   €3.00
ماهانه

CPU 500MHZ
25% Complete

Ram 128MB
25% Complete

HDD 5GB
8% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location USA
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

VPSUSA1

شروع از   €3.49
ماهانه

CPU 500MHZ
25% Complete

Ram 512MB
100% Complete

HDD 20GB
33% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location USA
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


VPSUSA2

شروع از   €3.95
ماهانه

CPU 1000MHZ 2core
50% Complete

Ram 1GB
0% Complete

HDD 50GB
83% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location USA
100% Complete

منابع -
100% Complete


VPSUSA3

شروع از   €5.81
ماهانه

CPU 1000MHZ 2core
50% Complete

Ram 1GB
0% Complete

HDD 50GB
83% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location USA
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


VPSUSA4

شروع از   €6.28
ماهانه

CPU 1500MHZ 2 core
75% Complete

Ram 2GB
0% Complete

HDD 50GB
83% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location USA
100% Complete

منابع -
100% Complete


VPSUSA6

شروع از   €9.30
ماهانه

CPU 2000MHZ 2 core
100% Complete

Ram 4GB
0% Complete

HDD 60GB
100% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location USA
100% Complete

منابع -
100% Complete


خارج از دسترس