> سرور اختصاصی آمریکا

Intel
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €0.00 ماهانه
سفارش دهید
 • E5462 Quad Core 2.8 Ghz CPU
 • 32GB Ram
 • 2X1TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1 Port
 • 1 IP
 • USA Locations
HP Proliant
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €99999999.99 ماهانه
سفارش دهید
 • 2X Quad L5420 CPU
 • 16GB ECC Ram
 • 2x1TB HDD
 • 10TB BW
 • 1 Port
 • 1 IP
 • USA Locations
HP Proliant 2xL5420 16GB 2x1TB RTO
0 موجود است - ستاپ رایگان
€25.40 ماهانه
سفارش دهید
30 دلار
 • 2xL5420 CPU
 • 16GB ECC Ram
 • 2x1TB HDD
 • 10TB BW
 • 1 Port
 • 1 IP
 • USA Locations
HP PROLIANT DL360P G8 2XE5-2680V2 64GB 2X1TB SSD - NEW CONFIG
0 موجود است - ستاپ رایگان
€85.00 ماهانه
سفارش دهید
85 دلار
 • 2xE5-2680v2 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x1TB SSD HDD
 • 10TB BW
 • 1 Port
 • 1 IP
 • USA Locations
IBM
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €0.00 ماهانه
سفارش دهید
 • E5462 Xeon 2.8GHz CPU
 • 16GB Ram
 • 2x1TB HDD
 • 10TB BW
 • 1 Port
 • 1 IP
 • USA Locations
Supermicro
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €99999999.99 ماهانه
سفارش دهید
 • 2x L5420 Xeon 2.5GHz CPU
 • 16GB Ram
 • 2TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1 Port
 • 1 IP
 • USA Locations
Supermicro-1
0 موجود است - ستاپ رایگان
€0.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 2x Opteron 4226 CPU
 • 32GB Ram
 • 4x1TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1 Port
 • 1 IP
 • USA Locations