یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
Ram
HDD
BW
Port
IP
Locations
Intel
شروع از
€0.00 ماهانه
E5462 Quad Core 2.8 Ghz
32GB
2X1TB SATA
10TB
1
1
USAHP Proliant
شروع از
€99999999.99 ماهانه
2X Quad L5420
16GB ECC
2x1TB
10TB
1
1
USAHP Proliant 2xL5420 16GB 2x1TB RTO
€25.40 ماهانه
2xL5420
16GB ECC
2x1TB
10TB
1
1
USAHP PROLIANT DL360P G8 2XE5-2680V2 64GB 2X1TB SSD - NEW CONFIG
€85.00 ماهانه
2xE5-2680v2
64GB
2x1TB SSD
10TB
1
1
USAIBM
شروع از
€0.00 ماهانه
E5462 Xeon 2.8GHz
16GB
2x1TB
10TB
1
1
USASupermicro
شروع از
€99999999.99 ماهانه
2x L5420 Xeon 2.5GHz
16GB
2TB SATA
10TB
1
1
USASupermicro-1
€0.00 ماهانه
2x Opteron 4226
32GB
4x1TB SATA
10TB
1
1
USA