سرور مجازی آلمان

VPSGLOW

شروع از   €3.00
ماهانه

CPU 500MHZ
14% Complete

Ram 512MB
100% Complete

HDD 10GB
6% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location Germany
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

VPSG1

شروع از   €3.72
ماهانه

CPU 1000MHZ 2core
28% Complete

Ram 1GB
0% Complete

HDD 20GB
13% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location Germany
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

VPSG2

شروع از   €6.05
ماهانه

CPU 1500MHZ 2core
42% Complete

Ram 2GB
0% Complete

HDD 40GB
26% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location Germany
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

VPSG3

شروع از   €7.91
ماهانه

CPU 2000MHZ 2core
57% Complete

Ram 3GB
0% Complete

HDD 60GB
40% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location Germany
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

VPSG4

شروع از   €9.30
ماهانه

CPU 2500MHZ 2core
71% Complete

Ram 4GB
0% Complete

HDD 80GB
53% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location Germany
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

VPSG5

شروع از   €11.63
ماهانه

CPU 3000MHZ 2core
85% Complete

Ram 6GB
1% Complete

HDD 100GB
66% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location Germany
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس

VPSG6

شروع از   €13.95
ماهانه

CPU 3500MHZ 2core
100% Complete

Ram 8GB
1% Complete

HDD 150GB
100% Complete

Port 1Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

Location Germany
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


خارج از دسترس