> سرور مجازی آلمان

VPSGLOW
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €3.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 500MHZ CPU
 • 512MB Ram
 • 10GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSG1
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €3.72 ماهانه
سفارش دهید
 • 1000MHZ 2core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSG2
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €6.05 ماهانه
سفارش دهید
 • 1500MHZ 2core CPU
 • 2GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSG3
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €7.91 ماهانه
سفارش دهید
 • 2000MHZ 2core CPU
 • 3GB Ram
 • 60GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSG4
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €9.30 ماهانه
سفارش دهید
 • 2500MHZ 2core CPU
 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSG5
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €11.63 ماهانه
سفارش دهید
 • 3000MHZ 2core CPU
 • 6GB Ram
 • 100GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSG6
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €13.95 ماهانه
سفارش دهید
 • 3500MHZ 2core CPU
 • 8GB Ram
 • 150GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع