> سرور مجازی آمریکا

میکروتیک
0 Доступний - Безкоштовне встановлення
Починаючи від €3.00 Щомісячно
Замовити зараз
 • 500MHZ CPU
 • 128MB Ram
 • 5GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • اختصاصی منابع
VPSUSA1
Починаючи від €3.49 Щомісячно
Замовити зараз
 • 500MHZ CPU
 • 512MB Ram
 • 20GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • اختصاصی منابع
VPSUSA2
Починаючи від €3.95 Щомісячно
Замовити зараз
 • 1000MHZ 2core CPU
 • 1GB Ram
 • 50GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • - منابع
VPSUSA3
Починаючи від €5.81 Щомісячно
Замовити зараз
 • 1000MHZ 2core CPU
 • 1GB Ram
 • 50GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • اختصاصی منابع
VPSUSA4
Починаючи від €6.28 Щомісячно
Замовити зараз
 • 1500MHZ 2 core CPU
 • 2GB Ram
 • 50GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • - منابع
VPSUSA6
Починаючи від €9.30 Щомісячно
Замовити зараз
 • 2000MHZ 2 core CPU
 • 4GB Ram
 • 60GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • - منابع