> سرور مجازی ارزان انگلیس و فرانسه ( تحویل آنی )

VPSUL-mik
Alustades €3.30 Kord kuus
Telli kohe
 • 500MHZ 1core CPU
 • 512MB Ram
 • 10GB HDD
 • 1Gbps Port
 • MikroTik OS
 • Unlimited BW
 • UK Location
 • اختصاصی منابع
VPSU1
Alustades €4.00 Kord kuus
Telli kohe
 • 1000MHZ 2core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • UK Location
 • اختصاصی منابع
VPSU2
Alustades €6.00 Kord kuus
Telli kohe
 • 1500MHZ 2core CPU
 • 2GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • UK Location
 • اختصاصی منابع
VPSU3
Alustades €8.00 Kord kuus
Telli kohe
 • 2000MHZ 2core CPU
 • 3GB Ram
 • 60GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • UK Location
 • اختصاصی منابع
VPSU4
Alustades €10.00 Kord kuus
Telli kohe
 • 2500MHZ 2core CPU
 • 4GB Ram
 • 80GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • UK Location
 • اختصاصی منابع
VPSU5
Alustades €13.00 Kord kuus
Telli kohe
 • 3000MHZ 2core CPU
 • 6GB Ram
 • 100GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • UK Location
 • اختصاصی منابع