> سرور مجازی SSD هلند (تحویل فوری)

HKVM-1
€4.65 Lunar
Comandă acum
 • 500MHZ CPU
 • 512MB Ram
 • 15GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 2TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-2
Începănd de la €6.98 Lunar
Comandă acum
 • 1000MHZ 2Core CPU
 • 1024MB Ram
 • 20GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 4TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-3
Începănd de la €9.30 Lunar
Comandă acum
 • 1500MHZ 2Core CPU
 • 2048MB Ram
 • 30GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 4TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-4
Începănd de la €11.63 Lunar
Comandă acum
 • 2000MHZ 3Core CPU
 • 3072MB Ram
 • 40GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 5TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع
HKVM-5
Începănd de la €13.95 Lunar
Comandă acum
 • 2500MHZ 3Core CPU
 • 4096MB Ram
 • 50GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 6TB BW
 • Holland Location
 • KVM مجازی ساز
 • اختصاصی منابع