> سرور مجازی آلمان حرفه ای (NVMe)

VPSNVM1
0 Достапно - Бесплатна конфигурација
Веќе од €5.00 Месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
 • 1000MHZ 2core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM2
Веќе од €7.33 Месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
 • 1500MHZ 2core CPU
 • 2GB Ram
 • 30GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM3
0 Достапно - Бесплатна конфигурација
Веќе од €9.19 Месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
 • 2000MHZ 2core CPU
 • 3GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM4
Веќе од €10.58 Месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
 • 2500MHZ 2core CPU
 • 4GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM5
0 Достапно - Бесплатна конфигурација
Веќе од €12.91 Месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
 • 3000MHZ 2core CPU
 • 6GB Ram
 • 70GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM6
Веќе од €15.23 Месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
 • 3500MHZ 2core CPU
 • 8GB Ram
 • 80GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع