> سرور مجازی آلمان حرفه ای (NVMe)

VPSNVM1
0 Dostupan - Beplatno podešavanje
S početkom od €5.00 Mjesečno
Naruči
 • 1000MHZ 2core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM2
S početkom od €7.33 Mjesečno
Naruči
 • 1500MHZ 2core CPU
 • 2GB Ram
 • 30GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM3
0 Dostupan - Beplatno podešavanje
S početkom od €9.19 Mjesečno
Naruči
 • 2000MHZ 2core CPU
 • 3GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM4
S početkom od €10.58 Mjesečno
Naruči
 • 2500MHZ 2core CPU
 • 4GB Ram
 • 40GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM5
0 Dostupan - Beplatno podešavanje
S početkom od €12.91 Mjesečno
Naruči
 • 3000MHZ 2core CPU
 • 6GB Ram
 • 70GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع
VPSNVM6
S početkom od €15.23 Mjesečno
Naruči
 • 3500MHZ 2core CPU
 • 8GB Ram
 • 80GB HDD
 • 1Gbps Port
 • Unlimited BW
 • Germany Location
 • اختصاصی منابع